RAČUNALNIŠTVO

Učitelj: Aleš Cimprič

UREJANJE BESEDIL  – UBE

V prvem delu predmeta se učenci seznanijo z računalniško strojno opremo, njenim delovanjem, programi za urejanje datotek (Raziskovalec, …) in uporabo interneta. V drugem delu podrobneje spoznajo program za urejanje besedil (WORD), kjer morajo samostojno izdelati in oblikovati zgibanko, napisati in oblikovati članek in seminarsko nalogo. V zadnjem delu pa se seznanijo s preprostimi programskimi jeziki in njihovo uporabo (Scratch, Java). Ni potrebno nikakršno računalniško predznanje.

MULTIMEDIJA – MME

V prvem delu predmeta se učenci naučijo, kako računalniško obdelati sliko in zvok (PHOTOFILTRE, Audacity). V drugem delu se naučijo uporabljati program za izdelavo tabel in grafikonov (EXCEL). V tretjem delu spoznajo program za izdelavo računalniških predstavitev (POWERPOINT), kjer samostojno izdelajo računalniško predstavitev izbrane teme. Na koncu pa se seznanijo s programi za izdelavo računalniških animacij in igric (Scratch, GameMaker …). Potrebno predznanje: poznavanje urejevalnika besedil WORD in uporaba programa RAZISKOVALEC.

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA – ROM

Želite izdelati svojo spletno stran. Podrobneje spoznati delovanje računalniškega omrežja, interneta in elektronske pošte. Spoznati programe za izdelavo spletnih strani (NVU) in računalniške jezike HTML, CSS, Javascript… . Potem je predmet Računalniška omrežja prava izbira za vas. Zahtevano predznanje: osnove operacijskega sistema WINDOWS, uporaba programa RAZISKOVALEC, poznavanje preprostih risarskih programov – SLIKAR in uporaba interneta (brskanje, iskanje).

ŠPORT ZA ZDRAVJE – ŠZZ

Učitelj: Danilo Bižal, Bojan Pohar

Namenjen je nadgraditvi tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na dobro počutje (atletika, Športne igre, plavanje…).

Izbirni predmet je namenjen tistim učencem, ki jim dve uri športne vzgoje nista dovolj.

Spoznajo pomen redne športne vadbe in prehrane, pomen nadomeščanja tekočin, škodljivost dopinga.

Z igro spodbujajo medsebojno sodelovanje, prijetno doživljanje športa, razvoj pozitivnih navad.

IZBRANI ŠORT – IŠP

Učitelj: Danilo Bižal, Bojan Pohar

Pri tem izbirnem predmetu učenci nadgrajujejo tehnična in taktična znanja izbranega športa ter razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti.

Skozi različne tekmovalne situacije učenci spoznavajo razmerja in vloge znotraj svoje ekipe in do nasprotnih igralcev ter se učijo elemente športnega obnašanja.

ŠPORT ZA SPOROSTITEV – ŠSP

Učitelj: Danilo Bižal, Bojan Pohar

Program dopolnjuje osnovni program športne vzgoje.

Namenjen je spoznavanju novih športov, ki jih v obveznem programu ni moogoče izvajati so pa z vidika športno –rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa (kolesarjenje, rolanje, drsanje, veslanje, smučanje …).

SODOBNA PRIPRAVA PREHRANE – SPH

Učitelj: Andreja Krese

S teoretičnimi osnovami in praktičnim delom pridobivajo učenci osnove o zdravi prehrani, prehranskih navadah, kuharskih postopkih in lastnostih hranilnih snovi.

Znanje pridobivajo večinoma preko samostojnega dela.

POSKUSI V KEMIJI – POK

Učitelj: Eva Merhar

Te zanima delo kemika? Si želiš izvesti poskus pa ne veš kako? Pri predmetu poskusi v kemiji boš tako sam izvajal poskus, s katerimi boš ugotavljal, kako hitro potečejo kemijske reakcije, kaj je skrito orožje svetlolask, kako osvežilne so pijače, izdeloval boš posebne ledene sveče, kreme, mila in umetna gnojila, oblikoval steklo, določal sestavo mineralne vode,proučeval strjevanje malte, si ogledal industrijski laboratorij in še in še.

Naučil se boš varnega in učinkovitega eksperimentiranja in izvedel marsikaj o laboratorijskem delu.

Razvijal in poglabljal boš naravoslovna znanja, različne spretnosti ter povezoval teorijo s prakso.

OKOLJSKA VZGOJA – OV1, OV2, OV3

UČITELJ: Bojana Oberstar Bižal

Učenci si bodo z razmišljanjem o varovanju naravne in kulturne dediščine oblikovali pozitiven odnos do naravnega in grajenega okolja.

Iskali in vrednotili bodo tudi nove alternativne načine življenja – proizvajanja in trošenja.

Zanimivost : projektno delo

ROBOTIKA V TEHNIKI – RVT

Učitelj Bojana Oberstar Bižal

Robotika v tehniki je tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. Predmet je naravnan interdisciplinarno. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija.

Pri predmetu robotika v tehniki učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje, o senzorjih, ki – vgrajeni v konstrukcijo – omogočajo povratno delovanje na krmilje. Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej. Ugotavljajo prednosti takega načina proizvodnje in smeri v razvoju sodobne tehnologije. Spoznajo različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si pomagajo z uporabo ustreznih didaktičnih sestavljank.

LIKOVNO SNOVANJE – LS1, LS2, LS3

Učitelj: Katica Kamnik

Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne vzgoje.

Izbirni predmet je namenjen otrokom, ki se radi likovno izražajo. Ob komunikaciji z učiteljem, učenec razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost.

Učenci z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih in tehnikah osmišljajo ideje, se sproščeno in ustvarjalno likovno na področjih kot so risanje, slikanje, kiparstvo, arhitektura, grafika in vizualne komunikacije.

Celotna dejavnost predmeta tako temelji na zagotavljanju materialnih in konceptualnih možnostih za razvoj učenčeve in splošne ustvarjalnosti.

UMETNOSTNA ZGODOVINA – OBS, KGU, ŽUU

Učitelj: Katica Kamnik

Temeljni cilj in namen izbirnega predmeta umetnostna zgodovina je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov od davnine do naših dni. Prek njih naj spozna umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja. Posamezne sestavine predmeta učencu dajejo široko kulturno izobrazbo, mu odpirajo vrata v svetovno in slovensko umetnost, ki naj jo spozna kot posebno vrednoto. Predmet ni naravnan v kopičenje podatkov, temveč umevanje likovnih stvaritev.

Predmet je razdeljen na tri tematske sklope:

 • Oblika in slog – OBS
 • Kaj nam govorijo umetnine? – KGU
 • Življenje upodobljeno v umetnosti – ŽUU

RETORIKA – RET

Učitelj: Irena Hodnik

Enoletni predmet, namenjen učencem 9. razreda.

Znano je, da nam primanjkuje lepega, pravilnega, jasnega in razumljivega sporazumevanja. Učenci se učijo veščin učinkovitega govorjenja, predstavljanja svojih misli in argumentov. Delo poteka predvsem praktično.

VERSTVA IN ETIKA – VE1, VE2, VE3

Učitelj: Gabrijela Pohar

Predmet omogoča izčrpno, strokovno utemeljeno seznanjanje s svetom verstev in posebej s pregledno podobo krščanstva.

 • 7. razred – svet v njegovi raznolikosti, obravnavanje verstev
 • 8. razred – obravnavanje skupnosti v kateri živimo, verskih skupnosti in njihov odnos do drugih, etika in vrednote skupnosti
 • 9. razred – težišče je oseba, njena odgovornost v skupnosti, kritične primerjave vrednot, pripravljenost na dialog z drugače mislečimi

NEMNŠČINA – NI1, NI2, NI3

Učitelj: Marjeta Gregorčič Markovič

Učenec se pri pouku drugega tujega jezika usposablja za sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, navaja se na uporabo tega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov. Besedila, ki se bodo obravnavala, bodo kratka in preprosta.

VEZENJE – VEA, VEO, VES

Učitelj: Helena Lovšin Mate

Vezenje je triletni predmet, deli se na tri sklope, ki se nadgrajujejo:

 • osnovni vbodi in tehnike vezenja (prednji, enostavni stebelni, široki stebelni, ploščati, zančni in križni vbod)  – VEA
 • slikarski, marjetični in gobelinski vbodi – VEO
 • angleško vezenje in rišelje (richelieu) vezenje – VES

Z učenjem »prve stopnje« izbirnega predmeta lahko učenci začnejo tudi v 8. ali 9. razredu. Ure vezenja bodo potekale eno šolsko uro tedensko, oz. dve uri samo eno polletje. Z željo, da naj vezenje ne ostane samo kulturna dediščina, temveč postane predmet v osnovnih šolah, s katerim bodo učenci urili svojo motoriko, se družili, iskali lepoto, ustvarjali in gradili svoje vzorce prihodnosti ter znanje prenašali bodočim rodovom, sledimo ciljem tega predmeta:

 • Učenci pri praktičnem delu razvijajo ročne spretnosti, pridobivajo delovne navade, krepijo pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost.
 • Učencem želim posredovati znanja s področja vezenja in tako obuditi kulturno dediščino.

Učenci spoznajo vezenine in način vezenja kot pomemben element kulturne dediščine.

OBDELAVA GRADIV – OGL, OGU, OGK

Učitelj: Helena Lovšin Mate

Bi radi spoznali lastnosti gradiva, obdelovalne postopke, orodja in stroje?

Spoznali jih boste ob izdelavi izdelkov pri praktičnem delu.

Ob izdelavi izdelkov si boste razvijali motorične spretnosti in spoznali varno uporabo orodja in strojev.

OGL – Obdelava gradiv les

OGU – Obdelava gradiv umetne snovi

OGK – Obdelava gradiv kovine

LOGIKA – LO1, LO2, LO3

Učitelj: Marija Turk

Logika je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega sklepanja.

Z vsebino in metodami poučevanja učenci pridobijo osnovne logične pojme in se usposobijo za njihovo uporabo ter razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja, uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki.

GLASBA – KR1, ANI, GLD, GLP

Učitelj: Jasmina Tomšič

Znotraj teh izbirnih predmetov se bodo našli vsi ljubitelji glasbe. Znotraj predmeta se bodo prepletala glasbena področja:

 • Klaviatura in računalnik – nekaj obveznih skladbic za razgibanje prstov, kakšna lestvica in akordi, nato pa učenje pesmic. Zakaj se ne bi naučili naše pesmi zapisati oz. posneti na računalnik? – KR1
 • Ansambelska glasba – temelji na poustvarjanju – izvajanju različnih glasbenih vsebin, slogov, zvrsti in žanrov ali z drugimi besedami – igrali in peli bomo v obliki večjega ali manjšega ansambla od klasike do elektronske glasbe. – ANI
 • Glasbena dela – za vse, ki radi poslušate dobro glasbo. Poslušali bomo glasbo različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov; ob poslušanju pa risali, pisali domišljijske in druge zgodbe, plesali….  – GLD
 • Glasbeni projekt – Bi želeli sodelovati pri ustvarjanju in izvesti svoj lastni muzikal, pripravili glasbo za šolsko radijsko oddajo, raziskali glasbo naših prednikov, obiskali znane glasbenike svojega kraja ali okolice, pripravili in izpeljali glasbeno prireditev, ustvarjali lastno glasbo ob pomoči računalnika? To je le nekaj idej… – GLP

Glasba vam ponuja veliko, zato bomo ponudili za vsakega nekaj!