Seminarska naloga / referat

 O čem pisati?

Temo seminarske naloge navadno določi učitelj.

 

Iskanje in zbiranje informacij

Živimo v informacijskem svetu in do informacij ni težko priti. Kje najdemo informacije? Problem pa je iz vse te množice izbrati ustrezne in primerne informacije, zato moramo dobro premisliti, kateri so tisti pravi, točni in resnični podatki, ki pridejo v poštev pri pisanju seminarske naloge. Pot nas v tem koraku velikokrat zanese v knjižnico, kjer imamo na razpolago različne informacijske vire.

Na začetku, preden se lotimo pisanja seminarske naloge, je potrebno poiskati nekaj splošnih informacij o izbrani temi. Najprimerneje je, da pogledamo v referenčne vire (enciklopedije, leksikoni, slovarji, ipd.) Tukaj dobimo osnovno razlago nepojasnjenih pojmov. Nato pa poiščemo (lahko ob pomoči knjižničarke) ustrezne strokovne knjige. Lahko pa posežemo tudi po periodiki (revije, časopisi, ipd.).

Za popestritev seminarske naloge in dopolnjevanje informacij poiščemo še elektronske vire gradiv (internet, CD-ROM ipd.) Vendar moramo biti pri iskanju informacij prek spleta zelo pazljivi in se prepričati ali dejstva, ki so navedena tudi držijo, saj internet vse prenese, če pa vse tudi drži oziroma je pravilno pa ne vemo, saj na spletu lahko vsak objavlja brez cenzure, knjige pa pišejo strokovnjaki.

 

Sestava seminarske naloge

Seminarska naloga je razdeljena na 6 delov (ni nujno, da se jih lotiš v tem zaporedju, vendar pa si morajo na koncu slediti v tem zaporedju):

 • naslovna stran
 • kazalo
 • uvod
 • poglavja vsebine
 • zaključek
 • seznam virov in literature

 

Izbiranje, razvrščanje in zapis informacij

Po pregledu različnih informacijskih virov (knjige, revije, internet) pride na vrsto izbor tistih podatkov, ki so pomembni za seminarsko nalogo. Iz literature izbiramo samo informacije, ki jih potrebujemo.

Seminarsko nalogo začnemo pisati z naslovno stranjo.

Vsebovati mora:

 • ime osnovne šole
 • ime in priimek avtorja (to ste vi)
 • naslov seminarske naloge
 • podnaslov seminarske naloge
 • šolsko leto
 • razred
 • predmet
 • ime in priimek mentorja
 • kraj in datum

 

Nato si naredimo osnutek kazala. Zakaj? Kaj nam pove kazalo? (naslovi poglavij) Tako si bomo že razdelali vsebino seminarske naloge po poglavjih.

Pomembno je, da podatke, ki jih zapisujemo v računalnik, sproti shranjujemo in ne oblikujemo. Z obliko se bomo ukvarjali čisto na koncu.

 

Sedaj pa se lotimo dela tudi vsebinsko.

1 UVOD (O čem bom pisal? Zakaj?)

Lahko začnemo pisati z uvodom, ki vedno stoji na svoji strani za kazalom. V kolikor nam ne gre, pa ga pustimo za konec in ga bomo že nato umestili na svoje mesto. V njem čisto na kratko predstaviš temo, ki si jo izbral in opišeš kako je naloga sestavljena. Naj bo napisan tako, da vzbudi bralčevo zanimanje in ga pripravi, da bo tvojo nalogo razumel, četudi ne pozna področja o katerem pišeš.

 

2 JEDRO (Snov smiselno razporedi na poglavja in podpoglavja. Vsebina je odvisna od predmeta in zahtev učitelja.)

Začneš pisati na novo stran za uvodom. V njem natančneje opišeš temo, ki si jo izbral. Poglavja v glavnem delu si morajo slediti v logičnem zaporedju in morajo biti oštevilčenaujemati se morajo s kazalom.

V glavni del lahko vključiš slikovni material = slike (fotografije, grafi, risbe, ilustracije, skice) in tabele, ki pa jih je treba ustrezno opremiti in oštevilčiti. Slikovni material je zelo pomemben del seminarske naloge in temeljito moramo razmisliti KAJ, KJE in KAKO ga bomo uporabili, da bo ustrezno dopolnjeval besedni del. Ne sme ga biti preveč.

Vsaka tabela in slika pa ima svoj naslov!

Zapomniti si je potrebno, da naslove tabel vedno pišemo nad tabelo. Naslove slik pa vedno pišemo pod sliko. Naslov tabele ali slike bralcu pove, kaj je v njej predstavljeno.

 

3 ZAKLJUČEK (Kaj sem se novega naučil? Kaj sem novega spoznal?)

V zaključku povzameš bistvene ugotovitve o temi, ki si jo obdelal in zapišeš predloge oziroma pobude za nadaljnje delo.

Zaželeno je, da v zaključek zapišeš morebitne težave pri delu, kaj si in česa nisi preučil, na katera vprašanja nisi našel odgovorov, torej nekaj svojih razmišljanj in ugotovitev.

 

VIRI IN LITERATURA

Na koncu seminarske naloge navedemo vire in literaturo, saj nismo avtorji podatkov v nalogi, ampak smo le-te povzeli, prepisali. Spoštovati moramo avtorske pravice. Tudi za bralca seminarske naloge so to pomembni podatki, da ve, kam pogledat, če želi o izbrani temi izvedeti še kaj več.

 

Knjiga z enim avtorjem

PRIIMEK vejica PRVA ČRKA IMENA pika LETO IZIDA KNJIGE pika Naslov knjige pika Kraj izdaje dvopičje Založba pika

Primer:  ŽAGAR, F. 1992. Šolske besedilne vrste. Maribor: Založba Obzorja.

 

Knjiga z dvema ali tremi avtorji

PRIIMEK vejica PRVA ČRKA IMENA pika vejica PRIMEK vejica PRVA ČRKA IM ENA pika LETO IZIDA KNJIGE pika Naslov knjige pika Kraj izdaje dvopičje Založba pika

Primer:

KOCIJAN, G., ŠIMENC, S. 1993. Slovensko slovstvo skozi stoletja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

 

Knjiga z več kot tremi avtorji

Naslov knjige pika LETO IZIDA KNJIGE pika Kraj izdaje dvopičje Založba pika

Primer:

Krajevni leksikon Slovenije. 1995. Ljubljana: DZS

 

Članek iz periodike (revije, časopisi)

PRIIMEK vejica PRVA ČRKA IMENA pika LETO IZIDA ČLANKA pika Naslov članka pika V dvopičje Naslov revije vejica let. številka vejica št. številka vejica str. številka-številka pika

Opomba: let. 13 = letnik 13, št. 5 = številka revije 5

Primer:

CORTESE, D. 2003. Peš od Soče do Sotle in Mura. V: Gea, let. 13, št. 5, str. 8-17.

 

Spletni viri

Če je avtor znan:

PRIIMEK vejica PRVA ČRKA IMENA pika LETO pika Naslov pika <online> pika <uporabljeno datum> pika Dostopno na URL dvopičje navedemo naslov spletne strani.

Primer: PREŠEREN, F. 1996. Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna. <online>. <uporabljeno 5. okt. 2010>. Dostopno na URL: http://www.educa.ff.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996/preseren/

 

Če avtor ni znan:

Naslov pika <online> pika <uporabljeno datum> pika Dostopno na URL dvopičje navedemo naslov spletne strani

Primer: Veronika z malega gradu. <online>. <uporabljeno 20. feb. 2020>. Dostopno na URL: http://www.geabios.com

 

Vzorec naslovne strani

Vzorec kazala

(Obiskano 430 krat, Število ogledov danes: 1)