Izbirni predmeti so predmeti, ki si jih učenec sam izbere v 7., 8. in 9. razredu. Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo priložnost za to, da se učenci pri njih dokažejo.

Namenjeni so poglabljanju, nadgradnji znanja z nekega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja in ne nazadnje tudi odkrivanju interesov za poklice. Učencu omogočajo, da poglablja in razširi znanje na področju, ki ga zanima.

Vsem izbirnim predmetom je namenjena ena ura na teden. Izjeme so tuji jeziki (dve uri na teden).

NAČIN IZBIRE

Učenec mora v vsakem razredu III. vzgojno-izobraževalnega obdobja (7., 8. in 9. razred) izbrati dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloča ravnatelj na podlagi pisne vloge staršev.

Kako se prijavit na izbirne predmete?

Izpolniti je potrebno anketo:

S podrobnejšimi informacijami o posameznih izbirnih predmetih bodo učitelji seznanili učence pri pouku in pri urah oddelčne skupnosti. Učitelji bodo sproti odgovarjali na vprašanja in tako pojasnjevali morebitne nejasnosti.

ROKI

Prijave je potrebno izpolniti oziroma oddati razredniku do 16.4.2020.

Konec maja 2020 bomo obvestili starše, katere predmete bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajali na naši šoli in v katere skupine je uvrščen učenec.

(Obiskano 553 krat, Število ogledov danes: 1)