KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Stara Cerkev
Stara Cerkev 21
1332 Stara Cerkev
telefon: 01 893 80 70
fax: 01 893 80 71
Odgovorna uradna oseba Sonja Veber, prof., ravnateljica
tel.: 01 983 80 72
sonja.veber@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga: 27. 12. 2008
Datum zadnje spremembe: 19. 11. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osstaracerkev.si
Druge oblike kataloga
 • Jih ni.

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Stara Cerkev
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev
Podružnična šola Željne
Željne 21, 1330 Kočevje
Organigram zavoda Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Sonja Veber, prof., ravnateljteljica
tel.: 01 893 80 72
fax.: 01 893 80 71
sonja.veber@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi
Predpisi EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Vpis v 1. razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje IJZ.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Odločanje o dodelitvi sredstev za subvencionirano ŠVN.
 • Odločanje o dodelitvi sredstev za subvencionirano prehrano.
 • Odločanje o dodelitvi statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje.
 • Odločanje o dodelitvi statusa učenca perspektivnega športnika.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Jih ni.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
Informacije za posameznike
Informacije po zakonu o zaščiti prijaviteljev

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.osstaracerkev.si ob vsakem času.
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
Do sedaj ni bilo zahtevkov!
(Obiskano 572 krat, Število ogledov danes: 1)