POSLANSTVO KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole.

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljenjsko učenje. Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so učenci in učitelji ter strokovni delavci osnovne šole.
Vpisnine in članarine ni.

Članom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

Vsak učenec dobi ob vpisu svojo izkaznico. Izkaznico varuje in uporablja vsa leta šolanja. Izposoja je možna le z izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva. Brez članske izkaznice izposoja knjižničnega gradiva ni mogoča. Izgubljena izkaznica se enkrat brezplačno nadomesti.

ČAS ODPRTOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je objavljen pred knjižnico in na spletni strani.
Vsi učenci in delavci šole imajo možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva vsak dan, ob prisotnosti in po dogovoru s knjižničarko.
Kadar v knjižnici poteka pouk, izposoja ni mogoča.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki  si lahko knjige izposojajo na dom za 14 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni.
Knjig za domače branje in bralno značko ni moč podaljšati.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja začasno odreče. To pomeni, da učenec, ki ima izposojeno gradivo, ki mu je pretekel rok izposoje za več kot 10 dni, si novega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Člani šolske knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

KNJIGE
Leposlovje, strokovna literatura – na dom za 14 dni.

REVIJE
Revije – samo v čitalnici.

ČITALNIŠKO GRADIVO
Referenčno gradivo (slovarji, leksikoni, enciklopedije, knjige rekordov) – samo v čitalnici. V dogovoru s knjižničarko izjemoma tudi na dom za 3 dni.

NEKNJIŽNO GRADIVO
Neknjižno gradivo je namenjeno uporabi pri pouku in si ga ni možno izposoditi na dom.

ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano!

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko. Uporabnikom, ki dolgujejo knjižnično gradivo, se izposoja prepove, dokler ne poravnajo svojih obveznosti. Ob koncu šolskega leta je potrebno vso izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.

UPORABA RAČUNALNIKA ZA UČENCE

Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarko, ki zabeleži ime, priimek ter razred uporabnika. Uporaba je brezplačna, vendar mora biti utemeljena.

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje informacij prek interneta, za pisanje in oblikovanje besedil.

Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

En računalnik lahko hkrati uporabljata največ 2 učenca.

Če je interes za računalnik velik, potem omejimo čas uporabe na 15 minut.

Prepovedana je uporaba klepetalnic, družabnih omrežij, igric, obiskovanje spornih strani na internetu (teroristična aktivnost, pornografija), vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje, brisanje ali nameščenih programov, uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

(Obiskano 207 krat, Število ogledov danes: 1)