Psihologinja: Nevenka Kovač – nevenka.kovac@guest.arnes.si, 01 893 80 77

Pedagoginja: Ira Štimec – ira.stimec@osstaracerkev.si, 01 893 80 77

Temeljni dokument za delo svetovalne službe so Programske smernice svetovalne službe v osnovni šoli. Svetovalna služba pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci šole (učenci, učitelji, starši, vodstvom šole) ter z zunanjimi institucijami z namenom, da je šola kot celota uspešna pri zagotavljanju optimalnega razvoja vsem učencem.

 

Svetovalno delo zajema naslednja področja dela:

UČENJE IN POUČEVANJE

 • pomoč in svetovanje učencem z učnimi težavami,
 • delo z učenci s posebnimi potrebami (učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani učenci, učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; učenci z avtističnimi motnjami; učenci s senzornimi motnjami – slušno, vidno; učenci z motnjami v duševnem razvoju),
 • evidentiranje, identifikacija in delo z nadarjenimi učenci.

 

ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED

 • preventivno delo na področju kulture sobivanja,
 • razgovori z učenci, med katerimi je prišlo do medsebojnih konflikotv,
 • svetovalno delo na področju vzgojnih in disciplinskih problemov.

 

TELESNI, OSEBNI (SPOZNAVNI IN ČUSTVENI) IN SOCIALNI RAZVOJ

 • svetovanje in pomoč učencem s težavami v telesnem, čustvenem in socialnem razvoju.

 

ŠOLANJE

 • vodenje postopka vpisa v 1. razred.

 

POKLICNA ORIENTACIJA

 • obveščanje o predstavitvah in drugih aktivnostih srednjih šoli,
 • informiranje o programih, vpisnih pogojih in postopkih vpisa v srednjo šolo in dijaški dom ter izpolnjevanje in pošiljanje prijav,
 • koordinacija in izvedba aktivnosti poklicne in karierne orientacije,
 • pomoč in svetovanje pri izbiri nadaljnjega izobraževanja.

 

SOCIALNO EKONOMSKE STISKE

 • svetovalno delo pri reševanju socialno-ekonomskih stisk učencev (subvencije letne šole v naravi; projekt Botrstvo).
(Obiskano 395 krat, Število ogledov danes: 2)