LETNI DELOVNI NAČRT KNJIŽNICE

INTERNO BIBLIOTEKARSKO STROKOVNO DELO

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva

Oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva

Izposoja knjižničnega gradiva

Oblikovanje letnega načrta dela

PEDAGOŠKO DELO

Oblikovanje letne priprave na pouk v knjižnici – knjižnična informacijska znanja

Individualno bibliopedagoško delo ob izposoji

Bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami

SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI NA ŠOLI

Pomembno je sodelovanje knjižničarja z vsemi strokovnimi delavci šole pri:

  • posvetu o nakupu novosti za knjižnico;
  • organiziranju branja za bralno značko in drugem branju v šolski knjižnici;
  • sodelovanju na strokovnih – pedagoških in drugih konferencah;
  • seznanjanju sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici;
  • letni pripravi na pouk knjižnično informacijskih znanj;
  • projektih povezanih s knjižnico in bralno kulturo;
  • iskanje informacij po internetu in v sistemu COBISS.

STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE

(Obiskano 80 krat, Število ogledov danes: 1)