ŠPORT – NŠP

Učitelj: Danilo Bižal, Bojan Pohar

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport.

RAČUNALNIŠTVO – NRA

Učitelj: Aleš Cimprič

Računalnik je dandanes že vključen v vsa področja našega življenja. Okolica od nas zahteva, da smo računalniško pismeni in da razumemo delovanje informacijsko komunikacijskih tehnologij in konceptov. Poznati je potrebno računalniške koncepte in metode, znati problem razdeliti na manjše probleme, poenostavljati in modelirati. Ta znanja se pridobiva pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet računalništvo? Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva.

UMETNOST – NUM

Učitelj: Katica Kamnik, Jasmina Tomšič

Pri predmetu NUM za 4., 5. in 6. razred želimo v okviru glasbe vzbujati otrokovo radovednost za glasbeno izražanje in se sproščati ob glasbenem izražanju. Poudarek je na aktivnem, izkustvenem doživljanju glasbe (in nikakor ne teoriji!). Učenci se na začetku leta sami odločijo ali želijo sodelovati pri ustvarjanju ali izvajanju glasbene pravljice ali druge z glasbo povezane predstave, veliko časa pa posvetimo ustvarjanju otrokovih glasbenih idej in izvajanju na različne inštrumente.

Na likovnem področju bodo oblikovali nekatere scenske elemente in kostume. Ob tem bodo razvijali sposobnosti za individualno in skupinsko delo ter interakcije z ostalimi in krepili bodo zaupanje in samozavest.

TEHNIKA – NTE

Učitelj: Helena Lovšin Mate

V ustvarjalnem delovnem procesu pa učni predmet pomeni oblikovanje in preoblikovanje naravnih in umetnih gradiv, razvoj sposobnosti za ustvarjalnost in izdelavo konstrukcij, vključevanju že pridobljenih izkušenj in spoznanj skozi dosedanje stike z materiali (izdelovanje izdelkov in ustvarjanje doma, na interesnih dejavnostih …), idejnemu snovanju izdelkov, uvajanju v branje in izdelavo tehnološke dokumentacije, spoznavanju lastnosti posameznih gradiv.

Skozi sproščeno učenje je mogoče doseči izjemne rezultate, k čemur pa v največji meri pripomore učenčeva motivacija za predmet, ki si ga je sam izbral. Učni proces bo v veliki meri prilagojen posameznikovi učni poti in dotedanjim izkušnjam.

(Obiskano 397 krat, Število ogledov danes: 1)